News & 日历s

@ravenscroftnc.

搜索

故事和小吃

会话和日期:

故事和零食会议1: 2020年6月8日至12日
                                       第2届: 2020年6月15日至19日
                                       第3节: 6月22日至6月26日,2020年
                                       第4节: 7月13日至17日,2020年

时间: 10-11 AM
 

年龄: 上升前k

讲师: 艾琳墨菲

程序描述: 会议将从大声朗读开始,然后是一份小吃的“无切割或烹饪”准备(例如:阅读“两个坏蚂蚁”后制作“日志上的蚂蚁”)

需要材料: 杂货物品(我会发一份易于成分的清单)

现在注册