News & 日历s

@ravenscroftnc.

搜索

流行文化琐事

会话和日期:
流行文化琐事会议1: 2020年6月8日至12日
                                      第2届: 2020年6月29日至7月3日
                                      第3节: 7月6日至10日,2020年

:4-8年级升级

时间:9-10 AM

讲师:Liz Morgan 

程序描述: 你喜欢琐事吗?你喜欢酷统计和晦涩有趣的事实吗?与其他中学学生的聚会并测试您对流行文化主题的了解,包括哈利波特,迪士尼,当前活动,体育,高中音乐和更多。如果提供超过一周,学生只能在每周相同的情况下注册一次。

需要材料:访问互联网(Google Hoogout,Kahoot和Gimkit)

现在注册