News & 日历s

@ravenscroftnc.

搜索

编码和创造艺术

会话和日期:
编码和创建艺术会话1: 2020年6月15日至19日
                                                  第2届: 7月6日至10日,2020年
                                                  第3节:7月20日至24日,2020年7月 
                                                  第4节: 6月15日至19日,2020年
                                                  第5节: 7月6日至10日,2020年 
                                                  第6节: 7月20日至24日,2020年       
                                                                                                                                                                                                                                              
Session 1, 2 & 3: 崛起3 - 5年级
Session 4, 5 & 6: 6日 - 第9等级

时间
Session 1,2 & 3: 9:45 - 上午10:45
Session 4, 5 & 6: 上午11:00 -12:00 下午

讲师:安娜劳伦斯 

程序描述: 露营者将得知编码可以是有创意的!通过龟图书馆,露营者将被引入Python编程语言的基本原理,并创建将计算机科学连接到创造性的艺术项目的艺术项目。注册一个会话或所有三个编码和创造艺术会议。每个会话都将有一个不同的艺术项目,并且学生没有必要按顺序参加营地。

需要材料: 没有 

现在注册